Conference Venue :

Savera Hotel
146, Dr Radha Krishnan Salai, CIT Colony, Mylapore,
Chennai, Tamil Nadu 600004